Organy zakładu

Organami Zakładu są:

  1. Dyrektor Zakładu
  2. Rada Zakładu

Dyrektor kieruje placówką, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu.

Rada Zakładu, jako organ kolegialny współdziała z Dyrektorem Zakładu w wykonywaniu zadań i podnoszeniu jakości pracy.

W skład Rady Zakładu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.