Historia zakładu

galeria_1-450x259Zakład Poprawczy w Poznaniu jest placówką wychowawczą o charakterze półotwartym, podległą Ministerstwu Sprawiedliwości. Został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1964 r.,   jako zakład, dla chłopców wymagających intensywnych oddziaływań resocjalizacyjnych.  Oficjalne otwarcie placówki odbyło się w marcu 1965 roku.

Zakład Poprawczy w Poznaniu, zgodnie z ówczesnymi normami, przygotowany był na przyjęcie 180 wychowanków. Pierwszymi wychowankami Zakładu była młodzież urodzona tuż po II wojnie światowej i obejmowała roczniki 1946-1949.

W tym czasie placówka funkcjonowała w oparciu o przepisy kodeksu karnego z 1932 roku i kodeksu karnego z 1928 roku, dotyczących postępowania z nieletnimi. W latach 80-tych system resocjalizacji nieletnich uległ zasadniczej zmianie w związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich zwanej dalej UPN.

Obecnie Zakład Poprawczy w Poznaniu dysponuje limitem miejsc dla 72 chłopców. Nieletni mogą być kierowani tylko w wypadku popełnienia czynów karalnych, zabronionych przez ustawę jako przestępstwo. Główną przesłanką umieszczenia nieletniego w placówce jest nieskuteczność dotychczas stosowanych środków wychowawczych.

Środek poprawczy, czyli umieszczenie dziecka w zakładzie poprawczym ma przede wszystkim zadanie wychowawcze, nie ma charakteru kary. Celem jest dobro nieletniego, rezygnacja z represji, działanie w kierunku korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu, które umożliwią mu prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w życiu osobistym i społecznym.

Zakład zapewnia wychowankom :

  • całkowitą opiekę, wychowanie i terapię,
  • naukę, niezbędną do podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia,
  • pomoc w  usamodzielnieniu.

Na terenie Zakładu Poprawczego w Poznaniu funkcjonują :

  • Internat,
  • Szkoła podstawowa nr 98,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia,
  • warsztaty szkolne.

Zakład jest placówką całodobową, działającą we wszystkie dni w roku. Wychowankowie uczestniczą w organizowanych poza placówką imprezach turystyczno – sportowych i kulturalnych. Korzystają również ze zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji szkolnych, włączają się w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Chcemy, aby nasi wychowankowie byli przygotowani do powrotu do społeczeństwa, jako samodzielni i odpowiedzialni ludzie. W każdym chłopcu widzimy człowieka, nie przekreślamy jego przyszłości u progu dopiero co zaczętego życia. Wierzymy, że posiada jeszcze znaczne pozytywne, choć nieujawnione wartości umysłu, serca i woli.