Praca

Starszy księgowy/a

Od kandydatów wymagamy:

1. Spełnienia jednego z wymogów:

  1. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 4-letnią praktykę w księgowości,
  2. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  3. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. znajomość ustawy o rachunkowości,

3. znajomość ustawy o finansach publicznych,

4. znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

5. znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

6. biegła obsługa komputera w tym znajomość programów księgowo-płacowych (mile widziana znajomość programu PROGMAN dla szkół),

7. umiejętność interpretowania przepisów, 

8. nieposzlakowana opinia, 

9. umiejętność pracy w zespole, 

10. dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność. 

Zakres wykonywanych zadań:

Prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

  • Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów w sposób zapewniający: -właściwy przebieg operacji finansowych i gospodarczych, -sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonania zadań oraz sprawozdawczości budżetowej,
  • Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonania zadań i sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający: -terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych -prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
  • Prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi głównie na: -wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Zakładu, -zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zakład, -przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Zakładu.
  • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: -wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w ramach powierzonych mu obowiązków, -wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych jednostek oraz ich zmian, -następnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
  • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zakładu, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a szczególności: -zakładowego planu kont -obiegu dokumentów księgowych.
  • Dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat 

2. Miejsce pracy – Zakład Poprawczy w Poznaniu

3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. 

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 kwietnia 2019 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę …..), kategoria zaszeregowania XII – 3400 zł plus dodatek za trudną pracę 30%, plus dodatek za wysługę lat – maksymalnie 20%, plus dodatek specjalny za powierzone obowiązki głównego księgowego.

Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, CV. 

2) Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań , złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl,  w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.


Nauczyciel zawodu – stolarz

Od kandydatów wymagamy:

         1. Wykształcenie kierunkowe: stolarz, obróbka drewna;

         2. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna;

         3. Przygotowanie pedagogiczne;

         4. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.

         5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

         1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: styczeń 2020 roku.

Zakres wykonywanych zadań: kształcenie zawodowe wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu w zawodzie stolarz.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o “Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zatrudnienie na Kartę Nauczyciela. Wynagrodzenie: zasadnicza wg stopnia awansu zawodowego plus dodatki: za trudne warunki pracy do 45%, stażowy od 0 do 20%, dodatek motywacyjny od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl