Praca

Główny/a księgowy/a

Głównym/ą księgowym/ą może być osoba, która:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

Od kandydatów wymagamy również:

 1. Znajomości ustawy o rachunkowości.
 2. Znajomości ustawy o finansach publicznych.
 3. Znajomości ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 4. Znajomości ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
 5. Biegłej obsługa komputera w tym znajomość programów księgowo-płacowych (mile widziana znajomość programu PROGMAN dla szkół).
 6. Umiejętności interpretowania przepisów.
 7. Umiejętności pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywania wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 2. Miejsce pracy – Zakład Poprawczy w Poznaniu.
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
 4. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań , złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.


Nauczyciel zawodu – stolarz

Od kandydatów wymagamy:

         1. Wykształcenie kierunkowe: stolarz, obróbka drewna;

         2. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna;

         3. Przygotowanie pedagogiczne;

         4. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.

         5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

         1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: styczeń 2020 roku.

Zakres wykonywanych zadań: kształcenie zawodowe wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu w zawodzie stolarz.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o “Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zatrudnienie na Kartę Nauczyciela. Wynagrodzenie: zasadnicza wg stopnia awansu zawodowego plus dodatki: za trudne warunki pracy do 45%, stażowy od 0 do 20%, dodatek motywacyjny od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl