Praca

Specjalista ds. kadr i płac

Zakład Poprawczy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia,
 • zgłaszanie, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników i wychowanków do ZUS,
 • przygotowywanie umów o pracę, cywilnoprawnych oraz sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie rozliczeń umożliwiających prawidłowe odprowadzenie składek ZUS i ubezp. zdrowotnego,
 • sporządzanie zaświadczeń dot. zatrudnienia, wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 • przygotowywanie i wykonywanie przelewów płacowych,
 • bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników, w tym przestrzeganie zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS, PFRON,
 • przygotowywanie zestawień umożliwiających sporządzanie sprawozdań, sporządzanie informacji o przychodach pracowników i wysokości odprowadzonych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • rozliczanie ZFŚS,
 • wsparcie procesów rekrutacyjnych,
 • wprowadzanie danych do systemu SIO,
 • archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów płacowych i kadrowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • praktyka zawodowa: pracy 5 lat –wykształcenia średniego, 2 lata- w przypadku wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, karty nauczyciela, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania list płac,
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy na programach kadrowo-płacowych. Dodatkowym atutem będzie znajomość programu Progman oraz Płatnik.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę,
 • praca w godzinach 7.00-15.00,

Termin rozpoczęcia pracy: 01 grudzień 2020r.

CV proszę składać do dnia 25 listopada 2020r.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres sekretariat@poznan.zp.gov.pl


Pracownik ochrony

Zakład Poprawczy w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko pracownik ochrony.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
 3. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
 4. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B. oraz doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: grudzień 2020 roku

Zakres wykonywanych zadań: praca od 6 do 18 i od 18 do 6. Dozór nad mieniem Zakładu wewnątrz i na zewnątrz. Prowadzenie kontroli i ewidencji kluczy. Nadzór nad osobami wchodzącymi i wychodzącymi z Zakładu. Konwojowanie i dozorowanie wychowanków przemieszczających się po terenie Zakładu. Udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom pedagogicznym.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: 2

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o “Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zakład pracy oferuje:

Wynagrodzenie od 3100 do 3600 brutto.

W Zakładzie obowiązuje ZFŚS (wakacje pod gruszą, dopłaty do świąt, bilety do kina) oraz wypłacana jest tzw. trzynastka.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań lub wysłać drogą mailową na adres sekretariat@poznan.zp.gov.pl w terminie do dnia 26 listopada 2020 roku.

Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl


Kierowca-konserwator

Zakład Poprawczy w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko kierowca-konserwator.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • umiejętność dokonywania drobnych napraw oraz napraw urządzeń do 1KW, urządzeń hydraulicznych;
 • samodzielność;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac i wykorzystanych materiałów.
 2. Systematyczny przegląd pomieszczeń internatowych i ogólnego użytku pod kątem usterek, napraw i drobnych remontów.
 3. Dokonywanie drobnych napraw i remontów w budynkach Zakładu.
 4. Zgłaszanie do działu administracji Zakładu potrzeb materiałowych niezbędnych dla prowadzenia drobnych remontów bieżących oraz konserwacji urządzeń.
 5. Współpraca z pracownikiem bhp i ppoż w likwidowaniu zauważonych usterek.
 6. Wykonywanie drobnych napraw elektrycznych urządzeń do 1 KW.
 7. Systematyczne dbanie o teren wokół budynku Zakładu.
 8. Obecność, nadzór podczas przeprowadzania przeglądów technicznych, elektrycznych, kominiarskich budynków, przeglądów i konserwacji systemów niskoprądowych, kotłowni, stacji transformatorowej, wentylacji.
 9. Prowadzenie pojazdów służbowych.
 10. Dbanie o należyty stan techniczny pojazdów, dokonywanie obsługi codziennej oraz dokonywanie przeglądów technicznych (gwarancyjnych i okresowych) zgodnie z ustalonymi terminami.
 11. Przestrzeganie terminów badań technicznych pojazdów.
 12. Dbanie o czystość i estetykę powierzonych pojazdów.
 13. Osobiste nadzorowanie napraw i przeglądów oraz odpowiedzialność za stan techniczny pojazdów.

Zakład pracy oferuje:

ZFŚS – dofinansowanie do wakacji pod gruszą oraz zasiłki świąteczne, bilety do kina, itp.; Co roku wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka.

Praca jednozmianowa w godzinach od 8-16 lub 7-15.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań lub wysłać drogą mailową na adres sekretariat@poznan.zp.gov.pl


Nauczyciel zawodu – stolarz (Karta Nauczyciela)

Pełen etat.
Typ umowy: Umowa o pracę

Od kandydatów wymagamy:

         1. Wykształcenie kierunkowe: stolarz, obróbka drewna;

         2. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna;

         3. Przygotowanie pedagogiczne;

         4. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.

         5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

         1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2020 roku.

Zakres wykonywanych zadań: kształcenie zawodowe wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu w zawodzie stolarz.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o “Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zatrudnienie na Kartę Nauczyciela. Wynagrodzenie: zasadnicza wg stopnia awansu zawodowego plus dodatki: za trudne warunki pracy do 45%, stażowy od 0 do 20%, dodatek motywacyjny od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

W Zakładzie obowiązuje ZFŚS (wakacje pod gruszą, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dopłaty do świąt, bilety do kina). Co roku wypłacana jest tzw. trzynastka.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl


Nauczyciel

Niepełny etat:

 • chemia: 1 godz.
 • informatyka: 2 godz.
 • edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godz.
 • podstawy przedsiębiorczości: 3 godz.
 • wychowanie do życia w rodzinie: 3 godz.
 • doradztwo zawodowe: 3 godz.
Typ umowy: Umowa o pracę

Od kandydatów wymagamy:

         1. Wykształcenie kierunkowe;

         2. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna;

         3. Przygotowanie pedagogiczne;

         4. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.

         5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

         1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2020 roku.

Zakres wykonywanych zadań: nauczanie wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o “Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zatrudnienie na Kartę Nauczyciela. Wynagrodzenie: zasadnicza wg stopnia awansu zawodowego plus dodatki: za trudne warunki pracy do 45%, stażowy od 0 do 20%, dodatek motywacyjny od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

W Zakładzie obowiązuje ZFŚS (wakacje pod gruszą, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dopłaty do świąt, bilety do kina). Co roku wypłacana jest tzw. trzynastka.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

Klauzula RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl