Dla rodziców

Witamy Państwa na stronie internetowej Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że prezentowane na naszej stronie informacje będą dla Państwa pomocne i przybliżą obraz naszej placówki. Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi i sugestie.

W celu optymalnego planowania oddziaływań wychowawczych wobec Państwa podopiecznych prosimy o wypełnienie i przesłanie otrzymanych od nas ankiet. Dodatkowo ankiety można pobrać i wydrukować bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Dostęp do dziennika szkolenego jest mozliwy za pomocą witryny internatowej https://uonetplus.vulcan.net.pl/ms/ , gdzie mogą Państwo na  bieżąco śledzić oceny z nauki i zachowania swoich dzieci.

Procedura

Po doprowadzeniu do placówki nieletni zostaje wpisany do ewidencji wychowanków, zaopatrzony w odzież i środki czystości a następnie umieszczany jest w izbie przejściowej, w której przebywa nie dłużej niż 14 dni. W tym czasie z chłopcem przeprowadza się rozmowę wstępną, rozmowy zapoznawcze, badania lekarskie oraz psychiatryczne a także  w miarę potrzeb uzupełniające badania psychologiczno – pedagogiczne. W tym też czasie o umieszczeniu nieletniego w Zakładzie powiadamiany jest sędzia rodzinny, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz rodzice lub opiekunowie prawni wychowanka. Ponadto

do rodziców lub opiekunów prawnych wysyłane zostają zapytania i ankiety w celu określania warunków przyjazdu na przepustki i urlopy, badań lekarskich wykonywanych w placówce oraz uzupełnienia informacji o wychowanku. Wraz z ankietami rodzice/ prawni opiekunowie otrzymują indywidualny login i hasło do serwisu szkolnego umożliwiające śledzenie postępów w nauce i zachowaniu podopiecznych.

Po opuszczeniu izby przejściowej wychowanek umieszczony zostaje w grupie wychowawczej, przydzielony do właściwej klasy szkolnej i grupy szkolenia zawodowego.

W okresie do 40 dni od umieszczenia w Zakładzie  opracowany zostaje Indywidualny Plan Resocjalizacji.

Prawa i obowiązki wychowanka ZP

ankieta

oswiadczenie_nauka_religii

oswiadczenie_urlopy_i_przepustki

oswiadczenie_zdrowotne

Pliki w formacie pdf