Zespół diagnostyczno-korekcyjny

Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi działalność polegającą na badaniu i obserwacji wychowanków szczególnie w początkowym okresie ich pobytu w Zakładzie w zakresie:
poznawczego i emocjonalnego rozwoju osobowości, analizy trudności wychowawczych i przyczyn warunkujących zaburzenia zachowania. W skład zespołu w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu wchodzą:

  • dwóch pedagogów
  • dwóch psychologów
  • socjoterapeuta

Od października 2009 roku w skład zespołu wchodzi również  pracownik socjalny, odpowiedzialny za wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania wychowanków oraz doraźną kontrolę nieletnich przebywających na urlopie, przepustce, art. 90 upn.
Zespół przygotowuje we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Indywidualny plan resocjalizacji. Praca zespołu diagnostyczno-korekcyjnego jest ukierunkowana na kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej w związku z ich zaburzonymi zachowaniami poprzez:

  • zajęcia terapeutyczne w formie różnorodnych zajęć wyrównujących stany emocjonalne oraz korygujących zachowania i postawy nieletnich,
  • doradztwo wychowawcze wobec nieletnich i ich rodziców w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  • działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach trudnych.

Współpraca Zespołu z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi ukierunkowana jest na:

  • udzielanie porad w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych,
  • pomoc w realizacji indywidualnych programów resocjalizacji,
  • współpracę z rodzicami dotyczącą informacji w zakresie zachowań nieletnich i ich postępów w procesie resocjalizacji.