Przetarg ZP/PN/03/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 607277-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 formularz ofertowy,
załącznik 2 formularz cenowy,
załącznik 3 oświadczenie dot. spełniania warunków,
załącznik 4 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia,
załącznik 5 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia art. 24 grupa kapitałowa,
załącznik 6 oświadczenie dot. udostępniania zasobów art. 22a,
załącznik 7 projekt umowy.