Przetarg ZP/PN/02/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont ogrodzenia terenu Zakładu Poprawczego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 593329-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 formularz ofertowo cenowy,
załącznik 2 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia,
załącznik 3 oświadczenie dot. spełniania warunków,
załącznik 4 zobowiązanie podmiotu trzeciego,
załacznik 5 grupa kapitałowa,
załącznik 6 wykaz robót,
załącznik 7 wykaz osób,
załącznik 8 oświadczenie art. 29,
załącznik 9 umowa projektu,
załącznik 10 opis techniczny,
załącznik 11 specyfikacja techniczna,
załącznik 12 przedmiar,
załącznik 13 mapa sytuacyjna,
załącznik 14 dok. foto.