Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM

w ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W POZNANIU.

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Zakład Poprawczy z siedzibą przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznań.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest cały zewnętrzny teren oraz zewnętrzna i wewnętrzna część budynków Zakładu Poprawczego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznań.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
 4. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Zakład Poprawczy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznań.
 5. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład Poprawczy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznań lub adresem e-mail: iod@poznan.zp.gov.pl.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym
  na podstawie odrębnych przepisów,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 9. Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu
  z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres
  do 3 miesięcy z kamer na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 11. mają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.