Przetarg ZP/PN/02/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont ogrodzenia terenu Zakładu Poprawczego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 593329-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 formularz ofertowo cenowy,
załącznik 2 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia,
załącznik 3 oświadczenie dot. spełniania warunków,
załącznik 4 zobowiązanie podmiotu trzeciego,
załacznik 5 grupa kapitałowa,
załącznik 6 wykaz robót,
załącznik 7 wykaz osób,
załącznik 8 oświadczenie art. 29,
załącznik 9 umowa projektu,
załącznik 10 opis techniczny,
załącznik 11 specyfikacja techniczna,
załącznik 12 przedmiar,
załącznik 13 mapa sytuacyjna,
załącznik 14 dok. foto.

Przetarg ZP/PN/01/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont pokrycia dachu papowego w budynku A Zakładu Poprawczego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 532779-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 oferta cenowa,
załącznik 2 spełnienie warunków,
załącznik 3 dot. przesłanek wykluczenia,
załącznik 4 wykaz robót,
załacznik 5 zobowiązanie podmiotu,
załącznik 6 grupa kapitałowa,
załącznik 7 wykaz kadry,
załącznik 8 umowa projekt,
załącznik 9 przedmiar.

Informacja z otwarcia ofert 18.10.2018

Poznań, dnia 18.10.2018 r.

Nr sprawy ZP/OP/01/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu .

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  1. W dniu 18.10.2018 r. o godzinie 10.10 w Sali Konferencyjnej Zakładu Poprawczego w Poznaniu odbyło się otwarcia złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.  236 160,00 zł.
  3. Łącznie wpłynęły 3 oferty, w tym:
    • 3 oferty wpłynęły w opakowaniu prawidłowo zamkniętym.
    • 3 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym  na składanie ofert.

Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert 18.10.2018