Wybór oferty ZP/ZO/06/2019

Wybór oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym ZP/ZO/06/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Zakładu Poprawczego w Poznaniu z podziałem na 3 części:

– I część-dostawa pieczywa,
– II część-dostawa mięsa, wędlin i drobiu,
– III część – dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowego ZP/ZO/06/2019

Zapytanie ofertowe ZP/ZO/06/2019 na sukcesywną dostawę do Zakładu Poprawczego w Poznaniu artykułów spożywczych z podziałem na 3 części:
– część I dostawa pieczywa,
– część II dostawa mięsa, wędlin i drobiu,
– część III dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

Szczegóły w załącznikach:
zapytanie,
wzór umowy,
formularz cenowy,
formularz ofertowy.

Przetarg ZP/PN/01/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont pokrycia dachu papowego w budynku A Zakładu Poprawczego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 532779-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 oferta cenowa,
załącznik 2 spełnienie warunków,
załącznik 3 dot. przesłanek wykluczenia,
załącznik 4 wykaz robót,
załacznik 5 zobowiązanie podmiotu,
załącznik 6 grupa kapitałowa,
załącznik 7 wykaz kadry,
załącznik 8 umowa projekt,
załącznik 9 przedmiar.