Przetarg ZP/PN/01/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont pokrycia dachu papowego w budynku A Zakładu Poprawczego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 532779-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 oferta cenowa,
załącznik 2 spełnienie warunków,
załącznik 3 dot. przesłanek wykluczenia,
załącznik 4 wykaz robót,
załacznik 5 zobowiązanie podmiotu,
załącznik 6 grupa kapitałowa,
załącznik 7 wykaz kadry,
załącznik 8 umowa projekt,
załącznik 9 przedmiar.