Informacja z otwarcia ofert 18.10.2018

Poznań, dnia 18.10.2018 r.

Nr sprawy ZP/OP/01/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu .

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 1. W dniu 18.10.2018 r. o godzinie 10.10 w Sali Konferencyjnej Zakładu Poprawczego w Poznaniu odbyło się otwarcia złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.  236 160,00 zł.
 3. Łącznie wpłynęły 3 oferty, w tym:
  • 3 oferty wpłynęły w opakowaniu prawidłowo zamkniętym.
  • 3 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym  na składanie ofert.

 1. Informacja o otwartych ofertach:
  • liczba otwartych ofert – 3
  • dane z otwartych ofert:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto przedmiotu zamówienia Termin dostawy Termin płatności Okres gwarancji Termin wykonania zamówienia
1 Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik Ul. Sławoszewska 2b,
63-220 Kotlin
213 282,00 zł 2 dni 21 dni Nie dotyczy zgodnie z siwz
2 „MAC-BENZ” Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka Jawna Ul. Lipowa 72 A,
64-500 Szamotuły
214 758,00 zł 2 dni 21 dni Nie dotyczy zgodnie z siwz
3 MAT-OIL Sp. z o.o Ul. Romana Maya 1,
61-371 Poznań
215 496,00 zł 1 dzień 14 dni Nie dotyczy zgodnie z siwz
 1. Na tym zakończono otwarcie ofert:

Podpisy komisji przetargowej:

 1. Sylwia Kaczmarek /…/
 2. Hanna Jankowska – Kowalska /…./
 3. Grażyna Leporowska /…/
 4. Andrzej Rabski /…./

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 siwz Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie  internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz.

 

Załącznik:

informacja z otwarcia ofert 18.10.2018.